خانه / روش اینتراکتیو رولز

روش اینتراکتیو رولز

شرح توضیحات:

با روش اینتراکتیورولز شما شروع به یادگیری، تمرین و آموزش اصول در حوزه های مختلف مانند روابط و ورزش ، تغذیه ، مهارت های فردی و … خواهید کرد با این تفاوت که شما بخشی از یک شبکه ی آموزش خواهید بود. همه  ی آنچه برای متفاوت بودن در هر حوزه ای نیاز دارید را یاد میگیرید، یاد میدهید و تعامل می کنید!

روش اینتراکتیو رولز چیست؟

اینتراکتیو رولز  یا همان اصول تعاملی روشی نوین، علمی ، منحصر به فرد و توسعه یافته ای از اصول زن متفاوت است. در روش اینتراکتیو رولز تمامی حوزه های موثر در زندگی یک زن، مورد نظر قرار می گیرد.در واقع یک مجموعه به نام زندگی با همه ی جوانبش در نظر گرفته شده است. در این روش نیاز به تغییر در فرد مورد نظر به صورت تک متغیری در نظر گرفته نشده است بلکه تمامی جنبه های اساسی موثر در ساخت شخصیت فرد مورد نظر خواهد بود.

با کمک این روش می آموزیم که چگونه در تمامی جنبه های زندگی پیرو اصولی باشیم که مارا تبدیل به شخصیت متفاوتی می کند. روش اینتراکتیو رولز بر مبنای چند اصل اساسی استوار شده است . این اصول شامل موارد زیر هستند:

1- تمام حوزه های موثر در زندگی دیده می شوند:

در این روش  حوزه های مختلف بر هم تاثیرگذار خواهند بود. برای مثال حوزه تغذیه، ورزش، مهارت های فردی و … هر کدام بر یکدیگر و نیز هر کدام بر نتیجه نهایی موثر خواهند بود. در واقع در روش اینتراکتیو رولز همه چیز را با هم خواهید دید.

2-هر کس باید نقش خود را در کشتی بزرگ اصول ایفا کند:

در این روش مشاوره پذیر و مشاوره دهنده هر دو تجارب خود را با یکدیگر تقسیم می کنند. چرا که در واقع اصول بر مبنای روش های تجربی حاصل می شود لذا شما با در اختیار قراردادن تجارب خود در واقع به بهبود اصول در هر حوزه کمک می کنید.

3- شبکه ای از واسطه های اصول تشکیل می شود:

مشاوره گیرنده ها و نیز آموزش پذیر ها  تبدیل به واسطه های اصول می شوند. آنها مروجان اصول خواهند بود و به دیگران آموزش می دهند. لذا تمامی افراد درون این سیستم می توانند یاری گر دیگران باشند.

4-از مدل سازی های کاملا علمی در ساخت این روش استفاده شده است:

مدل سازی دینامیک چند متغیره از مبانی اصلی استفاده شده برای توسعه اصول و طراحی روش اینتراکتیو رولز  بوده است. لذا علمی بودن و رشد همه جابنبه شخصیت زنان هدف غیر قابل انکار این مدل خواهد بود.

در این تصویر جنبه های موثر در زندگی را مشاهده ی فرمایید. در روش اینتراکتیورولز رعایت اصول در همه ی این حوزه ها به شما آموزش داده خواهد شد.

ویژگی های اصول در روش اینتراکتیو رولز:

1- اصول توسط شبکه ای از واسطه ها به دیگران آموزش داده خواهد شد.

2- اصول عملیاتی است و به شما می گوید چه باید بکنید و جنبه تئوری حداقلی دارد.

3- اصول از شما، روح و جسمتان در مقابل ناملایمات حفاظت می کند.

4- با عرف جامعه سازگار است  و مورد پذیرش همه ی نسل ها قرار میگیرد.

5- آموزش ها در آن به سبک سنتی و یک طرفه نیست. در شبکه زنان متفاوت، همه آموزش دهنده و آموزش پذیرند.

6- با پیروی از اصول تمام جنبه های زندگی رشد خواهد کرد.